Äîáðå äîøëè íà ñòðàíèöàòà íà 
àâèàöèîííèÿ ìóçåé íà ëåòèùå Êðóìîâî

Welcome to the site of the aviation museum, 
on Krumovo airport near Plovdiv, BulgariaÁúëãàðèÿ, Ïëîâäèâ 9, Ìóçåé íà Àâèàöèÿòà è ÂÂÑ, (359) 32 273171 Bulgaria, Plovdiv 9, Aviation & AF Museum