Make your own free website on Tripod.com

Äîáðå äîøëè íà ñòðàíèöàòà íà 
àâèàöèîííèÿ ìóçåé íà ëåòèùå Êðóìîâî

Welcome to the site of the aviation museum, 
on Krumovo airport near Plovdiv, Bulgaria



Áúëãàðèÿ, Ïëîâäèâ 9, Ìóçåé íà Àâèàöèÿòà è ÂÂÑ, (359) 32 273171 Bulgaria, Plovdiv 9, Aviation & AF Museum